>

Bạn đã sẵn sàng gia nhập Atman ?

 • Phòng ban
  • Sản phẩm
  • Kỹ thuật
  • Nguồn nhân lực
  • Font-end
  • Back-end
  • Quản trị cơ sở dữ liệu(DBA)
  • IT

 • Loại nhân viên
  • Thực tập
  • Thử việc
  • Bán thời gian
  • Toàn thời gian

Nhà quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) Mới Nguồn nhân lực

Hồ Chí Minh

Vị trí IT DBA (Junior - Middle)

Ngày Đăng: 06/21/2022

FullStack Mới Kỹ thuật

Hồ Chí Minh

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều nhà phát triển fullstack ở mọi cấp độ.

Chuyên gia phân tích nghiệp vụ (BA) Mới Nguồn nhân lực

Hồ Chí Minh

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm nhiều chuyên gia phân tichys nghiệp vụ ở mọi cấp độ.